LIVBOJAR &
LIVRÄDDNING

Visste du att i Sverige drunknar ca 200 – 250 människor per år? Många av dessa hade kunnat förebyggas med rätt typ av säkerhets- och livräddningsutrusting. Därför borde alla ha en livboj. Precis som du har en brandsläckare, bär skidhjälm eller flytväst.

Du som har pool eller brygga ansvarar själv för säkerheten runt den. En livboj är din säkerhet om olyckan är framme. Den är enkel att kasta i, och på så sätt ge flythjälp i en obehaglig och farlig situation. Den ersätter förstås inte den viktiga faktorn tillsyn, din närvaro och uppmärksamhet.


Du som innehavare av livboj ansvarar för att livboj och lina är hela och fungerar. Därför behöver du inventera säkerhetsutrustningen varje år. Säkerställ att livboj och kastlina är funktionsdugliga inför varje ny badsäsong. 

REGLER
GÄLLANDE
LIVBOJAR

Lagen om skydd mot olyckor, LSO, (SFS 2003:778), beskriver att ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning ska hålla utrustning för att rädda liv. Vad som är skälig omfattning finns beskrivet i SRVFS 2007:5. Statens Räddningsverks allmänna råd och kommentarer om utrustning för vattenlivräddning vid hamnar, kajer, badplatser och liknande vattennära anläggningar. Läs mer om säkerhetshöjande åtgärder som staket, nät, överdrag, halkskydd, livräddningsutrustning på Myndigheten för Samhällsskydd

Pooler (bassänger) och liknande anläggningar ska vara försedda med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningarnas belägenhet och beskaffenhet (ordningslagen (1993:1617) 3 kap.5 §). För fasta pooler och dammar, med vatten djupare än två decimeter, krävs skydd mot olycksfall (Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, avsnitt 8:951). Föräldrar har tillsynsansvar för sina barn. Föräldrabalken (1949:381) 6 kap. 2 §.